【WORD打印文档4页】小学二年级下册语文期末考试-试卷和答案电子打印版资料下载

小学二年级下册语文期末考试-试卷和答案

小学二年级语文下册

(考试时间60分钟;满分100分。)

一、读拼音,写词语。比比谁的字写得最漂亮。(16分)

fù  jìn       cǎi hónɡ      jiě  dòng    zhōng  shi

(     )      (          )     (       )     (       )

zhēn zhū        ní nìnɡ       hū  huàn      jiāo  ào

(       )       (      )      (      )     (       )

二、我能分清下面的字,并会组词语。(10分)

渴(        )    错(        )    炮(        )    退(        )搭(      )

喝(        )    借(        )    泡(        )    腿(        )塔(      )

末(      )  陈(      )  题(      )  够(      )烧(      )

未(     ) 阵(    )  提(     ) 购(    )浇(    )

【WORD打印文档4页】小学二年级下册语文期末考试-试卷和答案电子打印版资料下载

 

相关资料

评论
暂无评论
 • 0 +

  访问总数

 • 0 +

  会员总数

 • 0 +

  文档总数

 • 0 +

  今日发布

 • 0 +

  本周发布

 • 0 +

  运行天数

你的前景,远超我们想象